Regulamin

Regulamin

Regulamin konkursu matematycznego Continuum dla studentów uczelni wyższych oraz uczniów szkół średnich i gimnazjów.

I. Zasady ogólne

 1. Celem konkursu matematycznego Continuum jest zwiększenie zainteresowania oraz podtrzymanie kontaktu z matematyką studentów uczelni wyższych i uczniów szkół średnich i gimnazjów, a także wyłonienie najbardziej uzdolnionych.
 2. Konkurs Continuum przeprowadzany jest przez Koło Naukowe Matematyki zwane dalej KNM przy współpracy z pracownikami Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.
 3. Konkurs jest dwuetapowy. Rozwiązania zadań przedstawia się w sposób pisemny. Wykonuje się je samodzielnie, przy stwierdzeniu niesamodzielności rozwiązań organizator ma prawo do podjęcia stosownych kroków: od przyznania punktów karnych po dyskwalifikację.
 4. Zadania konkursowe obejmować będą analizę, algebrę, logiczne myślenie i szeroko pojęte zagadki matematyczne.
 5. Rozwiązania mają być napisane w języku polskim.

II. Organizacja Komisji Konkursowej

 1. Skład Komisji Konkursowej ustalany jest przez zarząd KNM.
 2. Członkiem Komisji Zadaniowej mogą być jedynie członkowie KNM lub pracownicy Politechniki Wrocławskiej.
 3. Prace Komisji Konkursowej nadzoruje Przewodniczący wybierany przez zarząd KNM.
 4. Zadania na konkurs Continuum przygotowuje Komisja Zadaniowa.
 5. Komisja Konkursowa:

a)  powołuje Komisję Zadaniową, a także jej przewodniczącego,

b)  umieszcza na stronie internetowej KNM treści zadań pierwszego etapu konkursu,

c)  ustala tryb oceniania prac uczestników pierwszego etapu konkursu oraz finału,

d)  organizuje i przeprowadza finał konkursu,

e)  organizuje uroczyste zakończenie konkursu Continuum, na którym ogłaszane są wyniki,

f)  po zawodach publikuje zadania i ma możliwość umieszczenia rozwiązań.

6. Komisja Zadaniowa:

a) jest jedynym organem mającym wpływ na treści zadań,

b)  ustala sposób oceniania prac i przyznawania punktów; może ustalić wewnętrzne wytyczne i wskazówki do ocen rozwiązań,

c)  jest odpowiedzialna za sprawdzanie prac i na podstawie wyników sporządza listę zawodników, którzy zakwalifikowali się do finału, bądź zdobyli wyróżnione miejsca w finale.

7. Członkowie KNM niebiorący udziału w pracach Komisji Konkursowej, bądź Zadaniowej mogą brać udział w konkursie. Mogą również uczestniczyć w promocji konkursu.

8. Rozporządzenia i uchwały Komisji Konkursowej i Zadaniowej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 51% członków komisji. W przypadkach spornych decydujący głos ma Przewodniczący komisji.

III. Organizacja i przebieg zawodów

 1. Pierwszy etap konkursu rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zadań, data zakończenia pierwszego etapu musi pojawić się razem z datą rozpoczęcia konkursu na stronie internetowej KNM.
 2. Pierwszy etap ma charakter korespondencyjny i składa się z zadań i zagadek o różnym stopniu trudności. Zadania pierwszego etapu zamieszczane są na stronie internetowej KNM. Studenci rozwiązują samodzielnie zadania, przy czym mogą zwracać się z pytaniami do innych osób (także nauczycieli i wykładowców) w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 3. Rozwiązania poszczególnych zadań należy redagować na oddzielnych arkuszach, zapisanych jednostronnie. Pierwsza strona każdego rozwiązania powinna zostać podpisana imieniem, nazwiskiem, nazwą uczelni, wydziałem, kierunkiem i rokiem studiów lub nazwą szkoły i klasą. W przypadku studentów należy napisać wszystkie kierunki, jakie studiuje się na dowolnej uczelni. Dodatkowo, w prawym dolnym rogu każdego rozwiązania powinien znajdować się numer zadania oraz strony i ilość stron kompletnego rozwiązania. Rozwiązania zadań powinny zostać dostarczone do Instytutu Matematyki Politechniki Wrocławskiej osobiście lub pocztą na adres Koła Naukowego Matematyki podany na stronie internetowej Koła.
 4. Aby stać się uczestnikiem konkursu należy dostarczyć co najmniej jedno rozwiązanie, nie ma więc konieczności dostarczania rozwiązań wszystkich zadań.
 5. Komisja Zadaniowa ocenia rozwiązania i na podstawie wyników ustala listę finalistów.
 6. Uczestnicy z poszczególnych kategorii będą oceniani według osobnych list rankingowych zarówno na pierwszym etapie jak i w finale.
 7. Uczestnicy pierwszego etapu, u których stwierdzona zostanie niesamodzielność pracy zostaną zdyskwalifikowani z konkursu.
 8. Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się do finału za pośrednictwem poczty elektronicznej (jeśli wraz z rozwiązaniami dostarczą swój adres e-mail) nie później niż 7 dni przed terminem finału. Lista finalistów ukaże się również na stronie KNM w tym samym czasie.
 9. Finał odbędzie się dla wszystkich finalistów w jednym terminie w miejscu wyznaczonym przez Komisję Konkursową.
 10. Finał składa się z czterech zadań, na rozwiązanie których uczestnicy mają 180 minut. Czas ten może zostać zwiększony o maksymalnie 30 minut, o czym zawodnicy zostaną poinformowanie na początku finału.
 11. Komisja Zadaniowa ocenia prace i na podstawie wyników sporządza listę wyróżnionych i laureatów, która zostanie uroczyście ogłoszona razem z rozdaniem nagród w terminie podanym przez KNM najpóźniej w dniu finału.
 12. Za nieprzestrzeganie regulaminu konkursu przez uczestnika, ściąganie, bądź przeszkadzanie innym zawodnikom Komisja Konkursowa może go zdyskwalifikować lub przyznać punkty karne.

IV. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem podejmuje Komisja Konkursowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *